HUURVOORWAARDEN

Algemene verhuurvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 08129882.Versie 2
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en diensten,
met daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds A&K verhuur en
evenementenverzorging, statutair gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen verhuurder, anderzijds een in de
overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in deze overeenkomst
is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij voornoemde verhuurder op te halen en bij beëindiging van het
huurcontract terug te brengen en te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat
de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zich zal belasten.
3.2 Indien de datum voor retourneren van gehuurde goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een
onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen,
onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.
Artikel 4. Leveringstermijn.
4.1. Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal
de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
4.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien de gehuurde goederen door welke oorzaak
dan ook niet conform de overeengekomen termijn ter beschikking van de huurder worden gesteld.
Artikel 5. Controle/onderzoek op goede staat van goederen.
5.1. De huurder is gehouden het geleverde na aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de huurder te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan
de eisen die daaraan in normale (handels-) verkeer gelden.
5.2.De huurder dient eventuele gebreken en schade onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming, telefonisch en/of gespecificeerd per e-mail aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.
5.3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, mits het voorradig is en als deze niet voorradig is zal de verhuurder een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen.
Artikel 6.Verplichtingen huurder
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder: De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht en gebruik die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en of overhandigd, te behandelen. Geen veranderingen aan de verhuurde goederen aan te brengen. De verhuurder te allen tijde de toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder hiervan te vrijwaren. Onderverhuur en ter beschikkingstelling aan derden is ten strengste verboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen. De verhuurde artikelen moeten door de huurder droog worden opgeslagen en bij het ophalen op de begane grond en goed toegankelijk te worden klaargezet. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden de gehuurde goederen volledig gereinigd en droog ter beschikking van de verhuurder gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn en dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: De voor de gehuurde goederen benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.
b. Het terrein en of de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst.
c. Aansluitmogelijkheden voor de ten behoeve van het gebruik benodigde energie en water etc.
6.3. De huurder heeft de plicht bij harde wind, storm en regen het opblaasbare object(en) buiten gebruik/werking te stellen en de blower(s) binnen te zetten.
6.4. De huurder heeft de plicht bij harde wind of storm de partytent(en)/ tenten(en) buiten gebruik te stellen. De huurder heeft de plicht de attracties zoals o.a. draaimolen(s) etc bij wind, storm en regen buiten gebruik/werking te stellen.
6.5. De huurder is verplicht te allen tijde toe te zien op een veilig gebruik van springkussen(s) en attracties. Veilig gebruik omvat in ieder geval constante aanwezigheid van een volwassene die er op toe ziet dat de regels en de symbolen op het symbolenbord en de gebruiksaanwijzing/algemene handleiding die bij de springkussen(s) en attractie (s) wordt geleverd, worden nageleefd.
6.6. Huurder is verplicht al het gehuurde goed dat op stroom functioneert aan te sluiten op een geaard stopcontact.
7.1.Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien de verhuurder met bemanning verhuurt, dan zal de verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde goederen.
7.2.Indien de verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is de verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening brengen.
7.3. Het is ten strengste verboden een andere hittebron te plaatsen dan door de verhuurder ter beschikking gestelde gaskachel(s) en heaters in en om de nabijheid van het huurobject, dit in verband met de veiligheid van de huurder en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit, vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, fakkels en dergelijke.
7.4. Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen geschieden door A&K verhuur en evenementenverzorging geleverde en of gehuurde goed gekeurde verlichting. Zodra het verhuurde goed onbeheerd wordt achtergelaten dient men de verlichting uit te schakelen.
Artikel 8.De huurder is aansprakelijk voor de kosten van de reparaties die naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd.
Artikel 9. Waarborgsom
9.1: De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
9.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en of reiniging. De waarborgsom wordt, of bij beëindiging van het huurcontract of binnen een week op een opgegeven rekeningnummer, gerestitueerd aan de huurder mits en voor zover de huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan,
Artikel 10Legitimeren
10.1 Onze goederen worden indien door ons noodzakelijk geacht, alleen meegegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs, of paspoort waarvan wij een kopie kunnen en mogen maken.
Artikel 11Verzekering
11.1Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de huurder het volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.
Artikel 12.Aansprakelijkheid.
12.1.De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letstel aan de gebruiker of diens personeel tengevolge van het gebruik van het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden tengevolge van het gebruik van het gehuurde door de huurder. De huurder zal terzake de verhuurder voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
12.3.Het gebruik van het gehuurde goed is geheel voor eigen risico.
12.4.De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem dan wel door derden.
Artikel 13.Annulering.
13.1. Indien de huurder voordat de huurtermijn is ingegaan tot annulering van de afgesloten overeenkomst overgaat is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd:. Bij annulering tot 15 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs. Bij annulering binnen 10 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs. Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.
Artikel 14. Opzegging/ontbinding
14.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met onmiddellijk ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen.
14.2.Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De aanzegging tot ontbinding is vormvrij.
14.3.Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de verhuurder gerechtigd bij wegen van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding

Artikel 15Vervanging
15.1. Indien de huurder niet in staat of bereid is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
Artikel 16. Wijzigingen.
16.1. Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen..
Artikel 17 Huurprijzen en transportkosten
17.1. De huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode die tussen de partijen van te voren is overeengekomen en op basis van de op het tijdstip van afslijting geldende prijzen exclusief B.T.W. en transportkosten. Deze laatste worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen in rekening gebracht overeenkomstig het binnen ons bedrijf geldende tarief.
Artikel 18Betaling.
18.1. Betaling dient a contant of per pin en middels vooruitbetaling te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder zal bij betaling een factuur ter hand worden gesteld.
18.2. Indien de huurder en verhuurder betaling op rekening zijn overeengekomen dient de betaling van de door de verhuurder verzonden factuur binnen 10 dagen te geschieden.
18.3. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 9,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.
18.4. De huurder verplicht zich voorts alle gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever veroorzaakt door niet betaling te vergoeden. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
Artikel 19.Toepasselijk recht
19.1. Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.

Winkelwagen